#203 - SCRC East Bohemian Chapter, Czech republic

Celonárodní sraz 202Ø1
27.-30.5.2021

česky english polski

Registrace zde

Česká verze


Ahoj všichni přátelé SCRC. národní sraz 202Ø1 SCRC pořádá chapter #310 Poděbrady a bude konat v RS Kletečná.

V rekreačním středisku je k dispozici celkem 310 lůžek. Ubytování je možné v hlavní budově, bungalovech s vlastním soc.zařízením, tak i 4-lůžkových chatkách s palandou bez soc.zařízení a bez elektřiny. Je možné si také vzít vlastní stan.

Celý areál je oplocen a na dostatečně osamělém místě, tak nebude nějak zvlášť hlídán. Plánujeme jedno centrální parkoviště pro motocykly s kamerovým systémem.

Středisko naleznete zde:

https://www.kletecna.com/kontakt
https://mapy.cz/s/2BUNL 
https://goo.gl/maps/wvg1kbySgtEZHezo6

Jak se k nám dostanete?

Od Prahy, od Brna:

 • D1-exit 90 Humpolec - okolo vlakového nádraží směr Hněvkovice
  Kletečná, Sedlice
 • před Kletečnou křižovatka - neodbočovat doleva!! Pokračovat po
  hlavní silnici doprava směr Sedlice
 • po výjezdu na horizont vlevo autobusová zastávka, za ní odbočka
  doleva
 • po cca 300 m vlevo vjezd do střediska

Od Pelhřimova:

 • z Pelhřimova směr Humpolec, odbočit na Onšovice
 • pokračovat přes vesnici po hlavní silnici na Kletečnou
 • V Kletečné na návsi doleva okolo hasičské zbrojnice
 • po výjezdu na horizont vlevo autobusová zastávka
 • za níodbočka doleva
 • po cca 300m vlevo vjezd do střediska

 

Ubytování:

 • chaty: 25x 4-lůžková chata s palandou, cena za lůžko 370,-Kč
  • bez elekřiny,
  • společné toalety + sprchy,
 • bungalovy: 9x, cena za lůžko 400,-Kč
  • 5+4 lůžkové
  • elektřina
  • toaleta, společné sprchy,
 • Budova A (112 lůžek):  cena za lůžko 570,- Kč
  • 7x     3 lůžkové
  • 14x   4 lůžkové
  • 7x     5 lůžkové (4+1 palanda)
 • Budova B (celkem 20 lůžek):  cena za lůžko 570,- Kč
  • 1x    5 lůžkové (4+1 palanda)
  • 5x    3 lůžkové

Pokoje i chatky jsou vybaveny lůžkovinami. Ručníky k dispozici nejsou.

 • Vlastní stan:
  • cena ubytování ve vlastním stanu je 100,- Kč stan za celou dobu konání srazu + 120,- za snídani za každý den srazu a osobu ve stanu.

Cena za ubytování 1 osoby / noc zahrnuje:

 • ubytování v chatkách, pokojích, stanech
 • snídani formou bufetu v jídelně
 • povlečení
 • rekreační poplatek

 

Registrační poplatek:

Pro vstup na národní sraz je stanoven na 500,- Kč na 1 osobu. Tento poplatek obsahuje náklady na pořádání srazu a zábavu, nášivky, upomínkové předměty. V případě nekonání srazu, nebude vrácen v plné výši, ale ponížen o náklady na upomínkové předměty a nášivky, které budou následně zaslány a nebo k osobnímu vyzvednutí.

 

Stravování:

 • Snídaně: formou bufetu a je v ceně ubytování
 • Obědy a večeře: K dispozici bude nabídka hotových a minutkových pokrmů. Po celý den bude připravena kuchyň s malou nabídkou.
 • Večer raut / venku grilování na pánvi dle chuti.

 

Program srazu:

Čtvrtek 27.5.2021

 • od 14 h příjezd a registrace účastníků srazu
 • čuňárna / žraso a pívo v režii pořádajícího srazu, unplug zábava

Pátek 28.5.2021

 • 8-10 h individuální snídaně pro nedočkavce (není v ceně poplatku ubytování)
 • 10-17 h volný program
 • do 18 h příjezd a registrace účastníků srazu
 • 19:00 h společné focení
 • 20:30 h zábava s kapelou Na Chlupy Voskem
 • 21:15 h oficiální zahájení srazu
 • 21:30 h překvapení SCRC Revival
 • do 01 h zábava s kapelou Na Chlupy Voskem

Sobota 29.5.2021

 • 8-10 h snídaně
 • 9-16 h individální vyjížďky, test alko
 • 10-11 h odjezdy na OV
 • 15-16 h příjezdy z vyjížděk a OV
 • 16-19 h soutěže a společenské hry
 • 19-20 h schůze oficírů
 • 20:15 - 21 h zábava s kapelou Comedy & Beat Band
 • 21:00-21:15 - vyhlášení výsledků OV a statistik srazu
 • 21:15-22:15 - zábava s kapelou Tři Ségry Banditos
 • 22:15-22:30 h slavnostní ukončení a předání putovní vlajky pořadateli srazu 2022
 • do 23:30 - zábava s kapelou Tři Ségry Banditos

Neděle 30.5.2021

 • 8-10 h snídaně
 • do 12 h odjezd účastníků srazu

 

Registrace:


Spuštění rezervace bude 1.2.2021 a potrvá do 15.3.2021. Registrace bude probíhat standardní cestou na těchto stránkách.Důležité kontakty:

 • Michal Hažmuka (Háža), +420 776212456, haza@cruisers.cz
 • Vlastimil Kotrouš (Kóťa), +420 607776760, kota@cruisers.cz
 • Jaroslav Schmid (Kozel), +420 602324613, kozel@cruisers.cz

 

Další důležité informace:

 • Platební karty ve středisku nepřijímají. Platba pouze v hotovosti.
 • Na sraz je možné přijíždět již od čtvrtka, alespoň nám pomůžete s přípravnými pracemi
 • Počítáme s možným omezením shromažďování a dle toho bude konání srazu přizpůsobeno. Pokud vlny půjdou dle plánu, měli bychom se dostat do omezení shromažďování do 500 osob. Bude pravdobodně nutné potvrzení o negativním výsledku ne starší 7 dní. Měli bychom mít k dispozici cca 100ks antigenních rychlotestů na místě.


Moc se na Vás všechny těšíme a rádi Vás všechny zase uvidíme.

Pořadatelský team.

English version

http://pdy.scrc.cz/files/2021/scrc_kletecna_final_400.png

Hi all friends SCRC. national meeting 202Ø1 SCRC organizes chapter # 310 Podebrady and will take place in RS Kletečná.

A total of 310 beds are available in the recreation center. Accommodation is possible in the main building, bungalows with their own bathroom, as well as 4-bed cottages with a bunk bed without bathroom and without electricity. It is also possible to take your own tent.

The whole area is fenced and in a sufficiently lonely place, so it will not be guarded in any way. We are planning one central parking lot for motorcycles with a camera system. You can find the resort here:

https://www.kletecna.com/kontakt
https://mapy.cz/s/2BUNL 
https://goo.gl/maps/wvg1kbySgtEZHez

How to get there?

From Prague, from Brno:

 • D1-exit 90 Humpolec - around the train station in the direction of Hněvkovice Kletecna, Sedlice
 • in front of Kletečná crossroads - do not turn left !! Continue on main road to the right direction Sedlice
 • after the exit to the horizon to the left there is a bus stop, behind it a turn left
 • after about 300 m turn left into the center

From Pelhřimov:

 • from Pelhřimov in the direction of Humpolec, turn to Onšovice
 • continue through the village along the main road to Kletečná
 • In Kletečná, on the square, turn left past the fire station after leaving the horizon on the left there is a bus stop
 • after the left turn after about 300m turn left into the center

 

Accommodations:

 • cottages: 25x 4-bed cottage with bunk bed, price per bed 370, -CZ
  • without electricity,
  • shared toilets + showers,
 • bungalows: 9x, price per bed 400, -CZK
  • 5 + 4 beds
  • electricity
  • toilet, shared showers,
 • Building A (112 beds): price per bed 570 CZK
  • 7x 3 beds
  • 14x 4 beds
  • 7x 5 bed (4 + 1 bunk bed)
 • Building B (20 beds in total): price per bed 570 CZK
  • 1x 5-bed (4 + 1 bunk bed)
  • 5x 3 beds

Rooms and cottages are equipped with bedding. Towels are not available.

 • Own tent:
  • the price of accommodation in your own tent is 100 CZK a tent for the entire duration of the event + 120 CZK for breakfast for each day of the event and a person in the tent.


Price for accommodation 1 person / night includes:

 • accommodation in cottages, rooms, tents
 • buffet breakfast in the dining room
 • recreation fee

 

Registration fee:


For entry to the national meeting, it is set at CZK 500 per person. This fee includes the cost of the event and entertainment, patches, souvenirs. In case of no meeting, it will not be refunded in full, but reduced by the cost of souvenirs and patches, which will then be sent or for personal collection.
 

Foods:

    Breakfast: buffet and is included in the price
    Lunch and dinner: There will be a menu of ready-made and instant meals. A small kitchen will be prepared throughout the day.
    Evening banquet / outdoors barbecue in a pan to taste.


Event program:


Thursday 5/27/2021

 • from 2 pm arrival and registration of meeting participants
 • brewery / beer and beer directed by the event, unplug entertainment

 

Friday 5/28/2021

 • 8-10 am individual breakfast for the eager (not included in the price of the accommodation fee)
 • 10am-5 pm free program
 • arrival and registration of meeting participants until 6 pm
 • 7:00 pm joint photo shoo
 • 8:30 pm fun with the band Na Chlupy Voskem
 • 9:15 pm official opening of the meeting
 • 9:30 pm surprise SCRC Revival
 • until 01 am fun with the band Na Chlupy Voskem

Saturday 5/29/2021

 • 8-10 h breakfast
 • 9am-4 pm individual rides, alcohol test
 • 10-11 h departures at OV
 • 3-4 pm arrivals from rides and private ride
 • 4-7 pm competitions and board games
 • 7-8 pm Officers meeting
 • 8:15 - 9:00 pm party with the Comedy & Beat Band
 • 9 00-9:15 pm- announcement of OV results and event statistics
 • 9:15-10:15 pm - party with the band Three Ségry Banditos
 • 10:15-10:30 pm ceremonial end and handing over the traveling flag to the organizer of the event 2022
 • until 11:30 - party with the band Tři Ségry Banditos


Sunday 5/30/2021

 • 8-10 h breakfast
 • within 12 hours departure of the participants of the meeting

   

Registration:


The start of the reservation will be 1.2.2021 and will last until 15.3.2021. Registration will take place in the standard way on this site.

Important contacts:

 • Michal Hažmuka (Háža), +420 776212456, haza@cruisers.cz
 • Vlastimil Kotrouš (Kóťa), +420 607776760, kota@cruisers.cz
 • Jaroslav Schmid (Kozel), +420 602324613, kozel@cruisers.cz


Other important information:

 • They do not accept credit cards at the resort. Payment in cash only.
 • It is possible to come to the meeting from Thursday, at least you will help us with the preparatory work
 • We anticipate possible collection restrictions and the event will be adjusted accordingly. If the waves go according to plan, we should get into the gathering limit of up to 500 people. Confirmation of a negative result not older than 7 days will normally be required. We should have about 100 pieces of antigenic rapid tests available on site.We are very much looking forward to you all and we will be happy to see you all again.

Organizing team.

wersja polska

http://pdy.scrc.cz/files/2021/scrc_kletecna_final_400.png

Witam wszystkich przyjaciół SCRC. Spotkanie krajowe 202Ø1 SCRC organizuje rozdział # 310 Podebrady i odbędzie się w RS Kletečná.
 
Łącznie w centrum rekreacyjnym do dyspozycji jest 310 łóżek. Zakwaterowanie jest możliwe w budynku głównym, bungalowach z własną łazienką, a także w domkach 4-osobowych z łóżkiem piętrowym bez łazienki i bez prądu. Istnieje również możliwość zabrania własnego namiotu.
 
Cały teren jest ogrodzony i na tyle samotny, że nie będzie w żaden sposób strzeżony. Planujemy jeden centralny parking dla motocykli z systemem kamer. Ośrodek można znaleźć tutaj:
 
https://www.kletecna.com/kontakt
https://mapy.cz/s/2BUNL 
https://goo.gl/maps/wvg1kbySgtEZHez

Jak się tu dostać?

Z Pragi, z Brna:
 • D1-zjazd 90 Humpolec - wokół stacji kolejowej w kierunku Hněvkovice
       Kletecna, Sedlice
 • przed skrzyżowaniem Kletečná - nie skręcaj w lewo !! Kontynuuj
 • główna droga w prawo w kierunku Sedlice
 • za wyjściem na horyzont po lewej stronie przystanek autobusowy, za nim zakrętlewo
 • po około 300 m skręcamy w lewo do centrum

Z Pelhřimova:

 • z Pelhřimova w kierunku Humpolca skręcić na Onšovice
 • dalej przez wieś główną drogą do Kletečná
 • w Kletečnej, na rynku, za remizą skręć w lewo
 • po wyjściu z horyzontu po lewej stronie przystanek autobusowy
 • po skręcie w lewo
 • po około 300m skręcamy w lewo do centrum
 


Noclegi:

 • domki: 25x domek 4-osobowy z łóżkiem piętrowym, cena za łóżko 370, -CZK
  • bez prądu,
  • wspólne toalety + prysznice,
 • bungalowy: 9x, cena za łóżko 400, -CZK
  • 5 + 4 łóżka
  • Elektryczność
  • WC, wspólne prysznice,
 • Budynek A (112 łóżek): cena za łóżko 570 CZK
  • 7x 3 łóżka
  • 14x 4 łóżka
  • 7x 5 łóżko (4 + 1 łóżko piętrowe)
 • Budynek B (łącznie 20 łóżek): cena za łóżko 570 CZK
  • 1x 5-osobowy (4 + 1 łóżko piętrowe)
  • 5x 3 łóżka
Pokoje i domki wyposażone są w pościel. Ręczniki nie są zapewnione.

 • Własny namiot:
  • cena noclegu we własnym namiocie wynosi 100 CZK namiot na cały czas trwania imprezy + 120 CZK za śniadanie za każdy dzień imprezy i osobę w namiocie.

Cena noclegu 1 os./doba obejmuje:

 • noclegi w domkach, pokojach, namiotach
 • śniadanie w formie bufetu w jadalni
 • bielizna pościelowa
 • opłata rekreacyjna
   

Opłata za rejestrację:


Wstęp na spotkanie krajowe wynosi 500 CZK za osobę. Opłata ta obejmuje koszt imprezy i rozrywki, naszywki, pamiątki. W przypadku braku spotkania nie zostanie on zwrócony w całości, ale pomniejszony o koszt pamiątek i naszywek, które następnie zostaną wysłane lub do odbioru osobistego.
 

Abordaż:


    Śniadanie: w formie bufetu i wliczone w cenę
    Lunch i kolacja: Będzie menu z gotowymi daniami i daniami błyskawicznymi. Mała kuchnia będzie gotowa przez cały dzień.
    Wieczorny bankiet / grill na świeżym powietrzu na patelni do smaku.Program imprezy:


Czwartek 27.05.2021

    od 14:00 przyjazd i rejestracja uczestników spotkania
    browar / piwo i piwo reżyserowane przez wydarzenie, odłącz rozrywkę

Piątek 28.05.2021

    8-10 h śniadanie indywidualne dla chętnych (nie wliczone w cenę noclegu)
    10-17 godzin darmowego programu
    przyjazd i rejestracja uczestników spotkania do godziny 18:00
    19:00 wspólna sesja zdjęciowa
    20.30 zabawa z zespołem Na Chlupy Voskem
    21:15 oficjalne otwarcie spotkania
    21:30 niespodzianka SCRC Revival
    do 01:00 bawię się z zespołem Na Chlupy Voskem

Sobota 29.05.2021

    8-10 godzin śniadanie
    9-16 h jazd indywidualnych, test alkoholowy
    Odloty 10-11 godzin w OV
    15-16 h przyjazdów z przejażdżek i własności prywatnej
    Zawody 16-19 h i gry planszowe
    19-20 h spotkanie funkcjonariuszy
    20:15 - 21h zabawy z zespołem Comedy & Beat Band
    21: 00-21: 15 - ogłoszenie wyników OV i statystyk zawodów
    21: 15-22: 15 - zabawa z zespołem Three Ségry Banditos
    22: 15-22: 30 h uroczyste zakończenie i przekazanie podróżującej flagi organizatorowi imprezy 2022
    do 23:30 - zabawa z zespołem Tři Ségry Banditos

Niedziela 30.05.2021

    8-10 godzin śniadanie
    w ciągu 12 godzin wyjazd uczestników spotkania


 
Rejestracja:

Początek rezerwacji nastąpi 1.2.2021 i potrwa do 15.03.2021. Rejestracja na tej stronie odbywa się w standardowy sposób.


Ważne kontakty:


    Michal Hažmuka (Háža), +420 776212456, haza@cruisers.cz
    Vlastimil Kotrouš (Kóťa), +420 607776760, kota@cruisers.cz
    Jaroslav Schmid (Kozel), +420 602324613, kozel@cruisers.cz
 

Inne ważne informacje:

 • W ośrodku nie akceptują kart kredytowych. Płatność tylko gotówką.
 • Na spotkanie można przyjechać już od czwartku, przynajmniej pomożesz nam w pracach przygotowawczych
 • Przewidujemy możliwe ograniczenia odbioru i wydarzenie zostanie odpowiednio dostosowane. Jeśli fale przebiegną zgodnie z planem, powinniśmy dostać się do limitu zgromadzenia do 500 osób. Zwykle wymagane będzie potwierdzenie wyniku negatywnego nie starszego niż 7 dni. Powinniśmy mieć na miejscu około 100 szybkich testów antygenowych.

Z niecierpliwością czekamy na Was wszystkich i z przyjemnością spotkamy się ponownie.

Zespół organizacyjny.

 


Nepřihlášen

Registrovaní členové:

Gabi
Dave
Sahara
Baky
Bohouš
Pilot
Dennis
Danos
Blikna
Eben
Smudlovka
kytin
Jola
134Sam_M
Karlos
Tygr
Doohan
Čurbes
Aron
Seky
Mnaga
taťka
Bimbo
Olivek
Čtvrtek
Netu
134Pepino_B
Kuzma
Freeman
Cochis
134Sauri
Ladys
134Tatabahno
Cowley
134Tom_V
Tomas1
LUCIASH
Vojta
134Misa_M
Titou
Southern Cruisers Riding Club. Název, logo a jeho grafické podoby jsou registrované ochranné známky.
Logo nesmí být jakkoliv reprodukováno bez písemného svolení majitele autorských práv.
Další názvy mohou být ochranné známky jiných subjektů.

Užitečné odkazy: