SCRC East Bohemian Chapter, Czech republic | eastbohemian.scrc.cz

#203 - SCRC East Bohemian Chapter, Czech republic

Celonárodní sraz 2023 - 26.-28.5.2023
Wild west


česky english polski

Registrace zde

Česká verze


Ahoj všichni přátelé SCRC. Národní sraz 2023 SCRC pořádá chapter #203 East Bohemian a bude se konat v rekreačním středisku Sport hotel Kácov.

Téma setkání je: Divoký západ

Ubytování je možné v hotelu, srubech s vlastním soc.zařízením, a 4-lůžkových chatkách s palandou bez soc.zařízení. Je možné si také vzít vlastní stan.

Celý areál je na dostatečně osamělém místě a nebude nějak zvlášť hlídán. 

Areál naleznete zde:

www.sport-hotel.cz 
https://goo.gl/maps/WWKMa36RvaDhnqc16 

Areál se nachází cca 55 km jižně od Prahy mezi obcemi Tichonice a Kácov, výjezd z dálnice D1 na 49.5 km Praha—Brno

Registrační poplatek:

Poplatek za vstup na národní sraz je stanoven na 500,- Kč na 1 osobu. Tento poplatek obsahuje náklady na pořádání srazu a zábavu, nášivky, upomínkové předměty.

Ubytování:

Pravidla pro rezervaci ubytování:

Prosím, čtěte pozorně a celé.

Plná kapacita včetně paland je 250 osob. Bez paland a přistýlek je to 170.

Je jasné, že pokud nevyužijeme efektivně kapacitu jednotlivých kategorií, nevejdeme se.

Proto vás žádáme dodržování pravidel a uvážené rezervování ubytování. Například zabukování dvoulůžkového pokoje pouze na páteční noc nebude akceptováno. Mimo jiné proto, že provozovateli musíme uhradit využití kapacity.

Cena ubytování je za osobu a noc včetně snídaně. 

K dispozici je ubytování ve 3 základních kategoriích:

 1) Hotelové pokoje (pro 2 osoby) 850,-CZK /os/noc

Podmínka rezervace: 2 osoby a 2 noci.

Všechny pokoje mají koupelnu s WC a wifi připojení na internet.

Pokoje nadstandard mají TV a terasu.

Pro naše účely NErozlišujeme typy pokojů (standard a nadstandard).

 

2) Sruby (pro 5-6, resp. 6-8 osob) 650,-CZK /os/noc

Podmínka rezervace: 5 osob (malý srub) resp. 6osob  (velký srub) a 2 noci.

V každém srubu je koupelna se sprchou a WC

Velká srubová chata: Obývací místnost, lednice, varná konvice, v podkroví 2 ložnice. V chatě je 6 lůžek, palanda a rozkládací gauč.

Malá srubová chata: Obývací místnost, lednice, varná konvice, v podkroví 1 ložnice. V chatě je 6 lůžek (5 postelí v patře, 1 postel dole).

Pro naše účely NErozlišujeme typy srubů (velký a malý)

 

3) Turistické chatky (pro 2-4 osoby)500,-CZK /os/noc

Pozor: BEZ LŮŽKOVIN - nutno přivézt si vlastní spací pytel.

Podmínka rezervace: 2 osoby

Každá chatička má dvě palandy, celkem pro čtyři osoby, je vybavená 2 x elektrickou zásuvkou a také stropním infra panelem - topením

Sprchy a toalety jsou vytápěné a nachází se v nedaleké budově pod hotelem.

 

Pokud si někdo nevybere, je možné využít plochu kempu pro celtu nebo stan. V tom případě je cena 250,- za osobu a noc včetně snídaně.

 

 • Pokoje i chatky jsou vybaveny lůžkovinami. Ručníky k dispozici nejsou.
 • Turistické chatky jsou BEZ LŮŽKOVIN - NUTNÝ VLASTNÍ SPACÍ PYTEL 

 

Cena za ubytování 1 osoby / noc zahrnuje:

 • ubytování v chatkách, pokojích, stanech
 • snídani formou bufetu v jídelně
 • rekreační poplatek

Poznámka k ceně ubytování:

Cena hotelového pokoje je stanovená tak aby z ní bylo možné dotovat sníženou cenu v turistických chatkách, kde je od provozovatele požadován vyšší poplatek, než který inkasujeme od účastníků srazu a je odpovídající rozdílu poskytovaného komfortu. 

 Stravování:

 • Snídaně: formou bufetu a je v ceně ubytování
 • Obědy a večeře: K dispozici bude nabídka hotových a minutkových pokrmů. 
 • Večer venkovní grilování 

 

Program srazu:

Čtvrtek 25.5.2023

 • od 14 h příjezd a registrace účastníků srazu
 • pivo v režii pořádajícího srazu, volná zábava

Pátek 26.5.2023

 • 8-10 h  snídaně 
 • 10-17 h volný program
 • do 18 h příjezd a registrace účastníků srazu
 • 19:30 h oficiální zahájení srazu
 • 20:00 h vystoupení Tornád
 • 20:15 h Rockotéka
 • 21:30 h SCRC Revival
 • 23:00 h Rockotéka

 Sobota 27.5.2023

 • 8-10 h snídaně
 • 9-16 h individální vyjížďky, test alko
 • 10-11 h odjezdy na OV
 • 15-17 h příjezdy z vyjížděk a OV
 • 18:00 h společné focení
 • 18:30-19:30 h schůze oficírů
 • 20:00 - 21:00 soutěž v páce
 • 21:00-21:15 - vyhlášení výsledků a statistik srazu
 • 21:15-22:00 -  živá hudba - Na chlupy vosk
 • 22:00-22:15 h slavnostní ukončení a předání putovní vlajky pořadateli srazu 2024
 • do 02:00 - rockotéka

Neděle 28.5.2023

 • 8-10 h snídaně
 • do 12 h odjezd účastníků srazu

 Registrace:

Spuštění rezervace bude 1.2.2023 a potrvá do 15.3.2023. Registrace bude probíhat standardní cestou na těchto stránkách.Důležité kontakty:

Další důležité informace:

 • Na sraz je možné přijíždět již od čtvrtka, alespoň nám pomůžete s přípravnými pracemi


Moc se na Vás všechny těšíme a držme si palce.

Pořadatelský team.

English version

Hello all SCRC friends.

The SCRC 2023 national meeting is organized by chapter #203 East Bohemian and will be held in the recreation center Sport hotel Kácov.

The theme of the meeting is the Wild West.

Accommodation is possible in a hotel, log cabins with their own social facilities, and 4-bed cabins with bunk beds without social facilities. It is also possible to bring your own tent.

The entire area is in a sufficiently secluded place and will not be particularly guarded.

You can find the area here:

www.sport-hotel.cz

https://goo.gl/maps/WWKMa36RvaDhnqc16

The campus is located approx. 55 km south of Prague between the villages of Tichonice and Kácov, exit from the D1 highway at 49.5 km Prague—Brno

 

Registration fee:

The entrance fee for the national meeting is set at 500 CZK per person. This fee includes the cost of organizing the meeting and entertainment, patches, souvenirs.

 

Accommodations:

Rules for booking accommodation:

Please read carefully and completely.

Full capacity including bunk beds is 250 people. It is 170 without bunk beds and extra beds. 

It is clear that if we do not use the capacity of individual categories effectively, we will not fit in.

That is why we ask you to follow the rules and considerately book accommodation. For example, booking a double room only for Friday night will not be accepted. Among other things, because we have to pay the operator for the use of capacity.

 

The accommodation price is per person per night including breakfast.

Accommodation is available in 3 basic categories:

 

  1) Hotel rooms (for 2 persons) 850 CZK/person/night

Booking condition: 2 persons and 2 nights.

All rooms have a bathroom with toilet and Wi-Fi internet connection.

Superior rooms have a TV and a terrace.

For our purposes, we do NOT differentiate between room types (standard and superior).

 

2) Cabins (for 5-6 or 6-8 persons) 650 CZK/person/night

 

Reservation condition: 5 people (small cabin) or 6 people and 2 nights. (large log cabin)

Each cabin has a bathroom with shower and toilet

Large log cabin: Living room, fridge, kettle, 2 bedrooms in the attic. The cottage has 6 beds, a bunk bed and a sofa bed.

Small log cabin: Living room, fridge, kettle, 1 bedroom in the attic. There are 6 beds in the cottage (5 beds upstairs, 1 bed downstairs).

For our purposes, we do NOT distinguish between types of log cabins (large and small)

 

3) Tourist cabins (for 2-4 persons) CZK 500/person/night

 

Attention: NO BEDDING - you must bring your own sleeping bag.

Reservation condition: 2 people

Each cottage has two bunk beds, for a total of four people, is equipped with 2 x electric sockets and also a ceiling infrared panel - heating

Showers and toilets are heated and located in a nearby building below the hotel.

 

If someone does not choose, it is possible to use the campsite area for a tent or tent. In that case, the price is 250 CZK per person per night including breakfast.

 

The rooms and cabins are equipped with bedding. Towels are not available.

The tourist cabins are WITHOUT BEDDING - YOUR OWN SLEEPING BAG REQUIRED

 

The price for accommodation 1 person / night includes:

 

accommodation in cabins, rooms, tents

buffet breakfast in the dining room

recreation fee

Note on the price of accommodation:

 

The price of the hotel room is set in such a way that it is possible to subsidize the reduced price in tourist cabins, where a higher fee is required from the operator than what we collect from the participants of the meeting and is corresponding to the difference in the comfort provided.

 

Boarding:

Breakfast: buffet and is included in the price of accommodation

Lunches and dinners: There will be a menu of ready-made and minute meals.

Outdoor barbecue in the evening

 

Meeting program:

 

Thursday 25/5/2023

from 2 p.m. arrival and registration of meeting participants

beer directed by the party organizing the meeting, free entertainment

 

Friday 26/5/2023

8-10 h breakfast

10-17 h free program

arrival and registration of meeting participants by 6 p.m

7:30 p.m. official start of the meeting

20:00 performance by Tornád

8:15 p.m. Rockoteka

21:30 SCRC Revival

11:00 p.m. Rockoteka

 

Saturday 27/5/2023

8-10 am breakfast

9-16 h individual rides, alcohol test

10-11 a.m. departures for OV

15-17 h arrivals from departures and OV

6:00 p.m. joint photo shoot

18:30-19:30 h officers meeting

20:00 - 21:00 lever competition

21:00-21:15 - announcement of the results and statistics of the meeting

21:15-22:00 - live music - Hair wax

10:00 p.m.-10:15 p.m. closing ceremony and handing over the traveling flag to the organizer of the 2022 meeting

until 02:00 - rock library

 

Sunday 28/5/2023

8-10 am breakfast

departure of meeting participants by 12:00 p.m

 

Registration:

The reservation will start on February 1, 2023 and will last until March 15, 2023. Registration will take place in the standard way on these pages.

 

Important contacts:

Miloš Urban +420 734 280 993, mildacurbes@seznam.cz

René Klapka, +420 739 021 624, renda@rkjc.cz

Other important information:

 

It is possible to come to the meeting from Thursday, at least you will help us with the preparatory work

We are very much looking forward to seeing you all and keep our fingers crossed.

 

East Bohemian chapter team.

wersja polska

Witam wszystkich przyjaciół SCRC. Narodowy zlot czeskiego SCRC 2023 jest organizowany przez chapter #203 East Bohemian i odbędzie się w ośrodku rekreacyjnym Sport hotel Kácov.

 Tematem zlotu jest Dziki Zachód.

 Zakwaterowanie jest możliwe w hotelu, domkach z bali z własnym zapleczem socjalnym oraz domkach 4-osobowych z łóżkami piętrowymi bez zaplecza socjalnego. Istnieje również możliwość przywiezienia własnego namiotu.

Cały teren znajduje się w wystarczająco odosobnionym miejscu i nie będzie szczególnie strzeżony.

 Więcej informacji znajdziesz tutaj:

www.sport-hotel.cz

https://goo.gl/maps/WWKMa36RvaDhnqc16

Kemping znajduje się ok. 55 km na południe od Pragi, pomiędzy miejscowościami Tichonice i Kácov, zjazd z autostrady D1 na 49,5 km Praga-Brno

 Opłata za rejestrację:

 Opłata za wstęp na zlot wynosi 500 CZK od osoby. Opłata ta obejmuje koszt organizacji zlotu i rozrywki, naszywki, pamiątki.

Zakwaterowanie:

Zasady rezerwacji noclegów:

Proszę przeczytać uważnie w całości.

Pełna pojemność łącznie z łóżkami piętrowymi to 250 osób. Jest to 170 bez łóżek piętrowych i dostawek.

Oczywiste jest, że jeśli nie wykorzystamy efektywnie możliwości zakwaterowania, nie zmieścimy się.

Dlatego prosimy o przestrzeganie zasad i rozważną rezerwację noclegów. Na przykład rezerwacja pokoju dwuosobowego tylko na piątkowy wieczór nie będzie akceptowane. 

Cena zakwaterowania jest za osobę za noc ze śniadaniem.

Noclegi dostępne są w 3 kategoriach:

 1) Pokoje hotelowe (dla 2 osób) 850 CZK/osoba/noc

Warunki rezerwacji: 2 osoby i 2 noce.

Wszystkie pokoje posiadają łazienkę z toaletą oraz łącze internetowe Wi-Fi.

Pokoje typu superior wyposażone są w telewizor i taras.

Dla naszych celów NIE rozróżniamy typów pokoi (standard i superior).

 

2) Domki (dla 5-6 lub 6-8 osób) 650 CZK/osoba/noc

Warunek rezerwacji: 5 osob (mały domek) lub 6 osób i 2 noce (duży domek)

Każdy domek posiada łazienkę z prysznicem i toaletą

Duży domek z bali: Salon, lodówka, czajnik, 2 sypialnie na poddaszu. W domku jest się 6 łóżek, łóżko piętrowe i rozkładana sofa.

Mały domek z bali: Salon, lodówka, czajnik, 1 sypialnia na poddaszu. W domku jest 6 łóżek (5 łóżek na górze, 1 łóżko na dole).

Dla naszych celów NIE rozróżniamy typów domków z bali (duże i małe)

  

3) Domki turystyczne (dla 2-4 osób) 500 CZK/osoba/noc

Uwaga: BRAK POŚCIELI - należy przywieźć własny śpiwór.

Warunek rezerwacji: 2 osoby

Każdy domek posiada dwa łóżka piętrowe, łącznie dla czterech osób, wyposażony jest w 2 x gniazdka elektryczne oraz panel na podczerwień sufitowy - ogrzewanie

Prysznice i toalety są ogrzewane i znajdują się w pobliskim budynku obok hotelu.

 

Istnieje możliwość wykorzystania terenu pola namiotowego i przyjazd z własnym namiotem. W takim przypadku cena wynosi 250 CZK za osobę za noc ze śniadaniem.

 

Pokoje i domki wyposażone są w pościel. Ręczniki nie są dostępne.

Domki turystyczne BEZ POŚCIELI - WYMAGANY WŁASNY ŚPIWÓR

 

Cena za nocleg 1 os./noc obejmuje:

noclegi w domkach, pokojach, namiotach

śniadanie w formie bufetu w jadalni

opłata rekreacyjna

 

Wyżywienie:

Śniadania: bufetowe i wliczone w cenę noclegu

Obiady i kolacje: oferta dań barowych lub z karty menu.

Wieczorem grill na świeżym powietrzu

 

Program spotkania: 

Czwartek 25.05.2023

od 14:00 przyjazd i rejestracja uczestników spotkania

piwo na koszt organizatora zlotu, muzyka

 

piątek 26.05.2023

8-10  śniadanie

10-17 czas wolny, samodzielne wycieczki

do 18.00 przyjazd i rejestracja uczestników zlotu 

19:30 oficjalne rozpoczęcie zlotu

20:00 występ Tornádo

20:15 Rockoteka

21:30 Revival SCRC

23:00 Rockoteka

 

Sobota 27.05.2023

8-10 śniadanie

9-16  wycieczki indywidualne, badanie alkomatem

10-11 odjazdy do przygotowane trasy

15-17 powroty z wycieczek

18:00 wspólna sesja zdjęciowa

18:30-19:30 zebranie oficerów

20:00 - 21:00 konkursy z nagrodami

21:00-21:15 - ogłoszenie i statystyk zlotu

21:15-22:00 - muzyka na żywo 

22:00-22:15 ceremonia zamknięcia i przekazanie flagi przechodniej organizatorowi spotkania 2024

do 02:00 - rockoteka

 

niedziela 28.05.2023

8-10 śniadanie

wyjazd uczestników zlotu do godziny 12:00

 

Rejestracja:

Rezerwacja rozpocznie się 1 lutego 2023 roku i potrwa do 15 marca 2023 roku. Rejestracja odbędzie się w standardowy sposób na tych stronach.

 

Ważne kontakty:

Miloš Urban +420 734 280 993, mildacurbes@seznam.cz

René Klapka, +420 739 021 624, renda@rkjc.cz

Inne ważne informacje:

 

Na spotkanie można przyjść od czwartku, przynajmniej pomożecie nam w pracach przygotowawczych

Nie możemy się doczekać spotkania z Wami wszystkimi i trzymamy za nas kciuki.

Zespół organizacyjny.


Nepřihlášen

Registrovaní členové:

Culda
Gabi
Dave
Sahara
Baky
Bohouš
Pilot
Dennis
Danos
Eben
Smudlovka
kytin
Jola
134Sam_M
Karlos
Tygr
Doohan
Čurbes
Aron
Seky
Mnaga
taťka
Bimbo
Čtvrtek
Netu
134Pepino_B
Kuzma
Cochis
134Sauri
Ladys
134Tatabahno
134Tom_V
Tomas1
LUCIASH
Vojta
134Misa_M
Titou
Southern Cruisers Riding Club. Název, logo a jeho grafické podoby jsou registrované ochranné známky.
Logo nesmí být jakkoliv reprodukováno bez písemného svolení majitele autorských práv.
Další názvy mohou být ochranné známky jiných subjektů.

Užitečné odkazy: